Barnebortføring til konvensjonsland og ikke-konvensjonsland

barnebortføring

Norge og en rekke andre land er tilsluttet Haagkonvensjonen. Denne konvensjonen søker å forhindre barnebortføringer, og inneholder regler for hvordan barnet skal tilbakeføres til hjemlandet dersom barnebortføring skjer. Ved en barnebortføring til et land som har tiltrådt Haagkonvensjonen vil norske myndigheter bistå med tilbakeføring til Norge. Dersom barnet har blitt bortført til et ikke-konvensjonsland vil det derimot være vanskeligere for norske myndigheter å bistå med tilbakeføring. Om bortføringen har skjedd til et konvensjonsland eller ikke vil dermed kunne ha stor betydning for gangen i barnebortføringssaken.

Hva er en barnebortføring?

For at det skal være tale om en barnebortføring i konvensjonens forstand må visse vilkår være oppfylt.

For det første må gjenværende forelder ha foreldreansvar for barnet, og må faktisk ha utøvet foreldreansvar på tidspunktet for tilbakeføringen/tilbakeholdelsen.

Barnet må videre være under 16 år.

For at det skal dreie seg om en barnebortføring etter Haagkonvensjonen er det i tillegg et vilkår at barnet må ha vært bosatt i en stat som har tiltrådt Haagkonvensjonen, og at denne staten krever barnet tilbakeført.

Haagkonvensjonen

Dersom barnet har blitt bortført til et land som har tiltrådt Haagkonvensjonen skal barnet leveres straks tilbake.

I Norge er det nødvendig at gjenværende forelder tar kontakt med justis- og beredskapsdepartementet. Justis og beredskapsdepartementet skal deretter sende en søknad om tilbakeføring til staten barnet er blitt bortført til.

Av barnebortføringsloven § 12 følger det at tilbakeføring i visse tilfeller kan være utelukket på tross av at barnet er blitt bortført. Dette kan være situasjonen hvor det er gått mer enn 1 år siden bortføringen fant sted og barnet har funnet seg til rette på det nye bostedet, eller det er en alvorlig risiko for at det vil påføre barnet store psykiske belastninger å bli tilbakeført. Tilbakeføring kan videre være utelukket dersom barnet har nådd et visst modenhetsnivå og motsetter seg tilbakeføringen.

Bortføring til ikke-konvensjonsland

Er et barn bortført fra Norge til et land som ikke er tilsluttet hverken Haagkonvensjonen eller Europarådkonvensjonen er den beste måten å få barnet tilbake på å forsøke å inngå en avtale med den som ulovlig har tatt med seg barnet til utlandet.

Lar det seg ikke gjøre å komme til en løsning med den som har bortført barnet, er alternativet å gå til sak i det landet det oppholder seg. Dette er en prosess som ofte vil bli både tidkrevende og dyr.

https://www.regjeringen.no/no/sub/barnebortforing/om-internasjonal-barnebortforing/landoversikt/id733067/ kan du se hvilke land som har tiltrådt Haagkonvensjonen.