Saker vi har vunnet

Barnebortføring til konvensjonsland og ikke-konvensjonsland

Norge og en rekke andre land er tilsluttet Haagkonvensjonen. Denne konvensjonen søker å forhindre barnebortføringer, og inneholder regler for hvordan barnet skal tilbakeføres til hjemlandet dersom barnebortføring skjer. Ved en barnebortføring til et land som har tiltrådt Haagkonvensjonen vil norske myndigheter bistå med tilbakeføring til Norge. Dersom barnet har blitt…
Les videre

Barnebortføring

  Frykt for at barnet skal bortføres av mor eller far oppleves for den andre forelderen som svært vanskelig. Mor eller far frykter for eksempel at barnet skal bli kidnappet under gjennomføring av samværet. I en slik situasjon vil det kunne være nødvendig med advokatbistand. Hva er en barnebortføring? For…
Les videre

Fordeling av reisekostnader ved samvær

Tidligere var utgangspunktet at samværsforelderen måtte dekke reiseutgiftene ved samvær. Denne løsningen ble ikke ansett for å være heldig, idet reiseutgiftene kunne være et reelt hinder for at samvær fant sted dersom samværsforelderen hadde dårlig råd. Av denne grunn ble regelen i 2001 endret, slik at foreldrene nå står fritt…
Les videre

Tvangsfullbyrdelse i barnefordelingssaker

I en barnefordelingssak kan det være tvist om hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og om samværsretten. Slike tvister oppstår ofte i forbindelse med samlivsbrudd. Dersom foreldrene ikke oppnår enighet kan tvisten bringes inn for domstolene. Domstolene vil da treffe en avgjørelse i saken,…
Les videre

Gaver mellom ektefeller

For at en gave mellom ektefeller skal være gyldig følger det av ekteskapsloven § 50 at gaven må inngått i ektepaktsform. Dette innebærer at formkravene til ektepakt må være tilfredsstilt for at gaven skal stå seg ved en eventuell deling eller mot givers kreditorer. Kravet til ektepakt gjelder imidlertid ikke…
Les videre

Når avdøde har gjeld

Ved skifte av et dødsbo har arvingene to alternativer. Skifte kan enten foretas privat eller offentlig. Privat skifte innebærer at arvingene selv foretar arveoppgjøret, og fordeler eiendelene seg i mellom. Det innebærer også at minst en av arvingene påtar seg et ubetinget ansvar for avdødes gjeldsforpliktelser. Ved et offentlig skifte…
Les videre

Barnets rett til å bli hørt

I alle barnefordelingssaker er det sentrale hensynet barnets beste. For å avgjøre hva som er barnets beste, er barnets mening ofte av stor betydning. Barnet skal gis anledning til å uttale seg og si sin mening om de spørsmål som vedrører barnet. Barnets alder har betydning Barneloven § 31 fastsetter…
Les videre

Når kan barnevernet beslutte omsorgsovertakelse?

Omsorgsovertakelse innebærer at en sterk begrensning i foreldreansvaret; barnet flyttes ut av hjemmet og plassert i fosterhjem eller institusjon. Foreldrene blir dermed fratatt retten til å utøve den daglige omsorgen for barnet. Et vedtak om å flytte et barn ut av hjemmet må sies å være det mest inngripende tiltak…
Les videre

Barnas ønsker avgjørende for fast bosted

I en dom avsagt av Høyesterett, ble barnas ønsker avgjørende for spørsmålet om hvor de skulle ha fast bosted. De to barna var på tolv og ni år, og hadde frem til domstidspunktet bodd fast hos far. Mor hadde 40% samvær, mens far hadde 60% samvær. Det var enighet om…
Les videre

Barnefordeling 50/50 eller vanlig barnefordeling

Når foreldrene går fra hverandre skal begge ha samvær med barna. Barnefordelingen skal normalt være slik at foreldrene har barna annenhver helg, og deretter fordeles ukedagene mellom foreldrene. Det er vanlig barnefordeling i dag å ha barna halvparten hver, noe de fleste kaller for 50/50. Det innebærer at foreldrene må…
Les videre