Barnas ønsker avgjørende for fast bosted

reisekostnader ved samvær

I en dom avsagt av Høyesterett, ble barnas ønsker avgjørende for spørsmålet om hvor de skulle ha fast bosted.

De to barna var på tolv og ni år, og hadde frem til domstidspunktet bodd fast hos far. Mor hadde 40% samvær, mens far hadde 60% samvær. Det var enighet om at denne samværsordningen var velfungerende og at den skulle fortsette også etter domsavgjørelsen. Det eneste spørsmålet for Høyesterett var dermed hvem av foreldrene som skulle ha fast bosted.

Begge foreldrene egnet til fast bosted

Begge foreldrene hadde god og tilnærmet lik omsorgsevne. Barna var også friske, aldersadekvate og velfungerende barn.

Høyesterett la til grunn at barna var vel etablerte hos sin far, og at de hadde det godt der. Høyesterett uttalte på denne bakgrunn at:

I et slikt tilfelle må det, for å endre situasjonen, kreves at en flytting vil medføre fordeler for barna.

 

Barnas ønsker må tillegges betydelig vekt

Høyesterett peker på at det vil være en klar fordel at barna får bo der de selv har uttrykt ønske om å få bo. Etter barnelova § 31 skal barn som har fylt 7 år få si sin mening før det blir tatt avgjørelse om dets personlige forhold, blant annet om hvem av foreldrene det skal bo hos. Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Det er likevel ikke slik at barnas mening i seg selv skal være avgjørende. Barn skal i utgangspunktet ikke, uansett alder og modenhet, pålegges det ansvar det er å måtte velge mellom sine foreldre. På den annen side må man, når barnet har nådd en viss alder, og har klart gitt uttrykk for en fast mening, legge betydelig vekt på dette. Ellers vil ordningen med å rådspørre barna, som ofte innebærer en stor belastning for dem, kunne virke resepektløs og krenkende.

 

Barnas ønsker må tas på alvor

Dommen illustrerer viktigheten av å ta barnas ønsker på alvor. Særlig i denne saken, hvor sønnen gjentatte ganger hadde gitt uttrykk for at han ønsket å bo hos moren, måtte uttalelsene tillegges betydelig vekt. Hadde ønsket blitt neglisjert, ville gutten fått følelsen av å ikke bli tatt på alvor.

Osloadvokatene hjelper deg 

Du kan ha krav på fri rettshjelp i sak om fast bosted hos Osloadvokatene. Fri retthjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense. Våre advokater ordner med hvilke skjemaer du må signere og søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil videre bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du er trygg i forhold til dine utgifter til advokat. I saker der man får fri retthjelp er det likevel en egenandel på 970,-

Ta gjerne kontakt med mathilde.aagaard@advokat.no eller på tlf; + 47 926 61 766 i sak om barnefordeling. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.