Familie/arv/skifte

Barnebortføring til konvensjonsland og ikke-konvensjonsland

Norge og en rekke andre land er tilsluttet Haagkonvensjonen. Denne konvensjonen søker å forhindre barnebortføringer, og inneholder regler for hvordan barnet skal tilbakeføres til hjemlandet dersom barnebortføring skjer. Ved en barnebortføring til et land som har tiltrådt Haagkonvensjonen vil norske myndigheter bistå med tilbakeføring til Norge. Dersom barnet har blitt…
Les videre

Barnebortføring

  Frykt for at barnet skal bortføres av mor eller far oppleves for den andre forelderen som svært vanskelig. Mor eller far frykter for eksempel at barnet skal bli kidnappet under gjennomføring av samværet. I en slik situasjon vil det kunne være nødvendig med advokatbistand. Hva er en barnebortføring? For…
Les videre

Fordeling av reisekostnader ved samvær

Tidligere var utgangspunktet at samværsforelderen måtte dekke reiseutgiftene ved samvær. Denne løsningen ble ikke ansett for å være heldig, idet reiseutgiftene kunne være et reelt hinder for at samvær fant sted dersom samværsforelderen hadde dårlig råd. Av denne grunn ble regelen i 2001 endret, slik at foreldrene nå står fritt…
Les videre

Tvangsfullbyrdelse i barnefordelingssaker

I en barnefordelingssak kan det være tvist om hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og om samværsretten. Slike tvister oppstår ofte i forbindelse med samlivsbrudd. Dersom foreldrene ikke oppnår enighet kan tvisten bringes inn for domstolene. Domstolene vil da treffe en avgjørelse i saken,…
Les videre

Gaver mellom ektefeller

For at en gave mellom ektefeller skal være gyldig følger det av ekteskapsloven § 50 at gaven må inngått i ektepaktsform. Dette innebærer at formkravene til ektepakt må være tilfredsstilt for at gaven skal stå seg ved en eventuell deling eller mot givers kreditorer. Kravet til ektepakt gjelder imidlertid ikke…
Les videre

Når avdøde har gjeld

Ved skifte av et dødsbo har arvingene to alternativer. Skifte kan enten foretas privat eller offentlig. Privat skifte innebærer at arvingene selv foretar arveoppgjøret, og fordeler eiendelene seg i mellom. Det innebærer også at minst en av arvingene påtar seg et ubetinget ansvar for avdødes gjeldsforpliktelser. Ved et offentlig skifte…
Les videre

Barnets rett til å bli hørt

I alle barnefordelingssaker er det sentrale hensynet barnets beste. For å avgjøre hva som er barnets beste, er barnets mening ofte av stor betydning. Barnet skal gis anledning til å uttale seg og si sin mening om de spørsmål som vedrører barnet. Barnets alder har betydning Barneloven § 31 fastsetter…
Les videre

Hva skal til for å frata foreldreansvaret?

Foreldreansvaret innebærer både en plikt for foreldrene til å stå for barnets omsorg og en rett til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold av ulik art. Hvem har foreldreansvaret? Hvem som har foreldreansvaret fremgår av barneloven §§ 34 og 35. Det angis for det første at foreldre som…
Les videre