Mange er redde for barnevernet. De har lest artikler som denne i aftenposten eller denne. Det finnes mange flere slike på nettet.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet skal trygge oppvekstvilkårene til barn.

Av de som tar kontakt med oss er de fleste opptatt av hva som skal til før barnevernet kan ta fra dem barna. Svaret på det finner vi i barnevernloven § 4-12 som lyder:

§ 4-12.Vedtak om å overta omsorgen for et barn.

Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,
c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.

Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.

Hva er en «alvorlig mangel»?

Det er ikke alltid så lett å svare på det. Det kan både være mangler ved den fysiske omsorgen og ved den psykiske omsorgen for barnet. Den fysiske omsorgen går på nok mat og varme og klær osv. Det er sjelden fylkesnemnda overtar omsorgen på grunn av mangler ved den fysiske omsorgen.

Den psykiske omsorgen går på:

  • Nærhet
  • Trygghet
  • Grensesetting
  • Stimuli
  • Den kognitive del av omsorgen

For mange fremstår dette som ganske vage kriterier og fylkesnemnda selv bruker ofte psykologer for å vurdere slikt. Hva er for eksempel bra nok når det gjelder den kognitive del av omsorgen? Her ser man på barnet begrepsapparat, følelser, nærhet, resoneringsevnen, evnen til å tilegne seg kunnskap og til å huske. Det går på barnets følelser og forstand. Dette er noe som er inne i barnet. Hvis barnet henger etter på skolen eller viser usikkerhet kan det være alvorlige kognitive mangler.

Hva koster advokat?

I slike saker må man selv betale for advokat i undersøkelsesaken. Det betyr at du kan ha med advokat på møter med barnvernet, men du må betale for advokatens tid på møte. Normalt varer et slik møte 2 timer med tillegg ev litt reisetid. Det behøver ikke være så dyrt og en god investering. Særlig hvis man aldri har vært i en slik situasjon tidligere.

Hvis barnevernet fremmer sak for fylkesnemnda så kan du fortsatt bruke oss, og da betaler fylkesnemnda for de videre advokatutgiftene i saken.