Ved en skilsmisse må det foretas en deling av verdiene ektefellene har. Dette medfører økonomiske konsekvenser. 

I utgangspunktet har ektefellene avtalefrihet ved delingen av verdiene. I dette ligger det at det er anledning til å fravike ekteskapslovens regler. I mange tilfeller vil slike avtaler innebære at en av ektefellene kommer uforholdsmessig godt ut av skilsmissen, mens den andre mister verdier han eller hun ellers ville hatt krav på. Å la seg bistå av en advokat med erfaring til rettsområdet vil derfor kunne være av avgjørende betydning.

Delingen ved en skilsmisse

Ved en skilsmisse er hovedregelen etter ekteskapsloven at det skal skje en likedeling mellom ektefellene. Det gjelder imidlertid en rekke unntak fra denne hovedregelen. For det første kan en ektefelle ha skjevdelingskrav. Dette innebærer at en ektefelle gis rett til å utta felleseieverdier han eller hun hadde før ekteskapet ble inngått, eller senere har fått ved arv eller gave fra andre enn ektefellen. Videre kan ektefellene ha forloddskrav. Forloddskrav er for eksempel personlige gjenstander som kan unntas fra delingsgrunnlaget.

I tillegg til de ovennevnte utgangspunkter kan det oppstå spørsmål knyttet til gjeld, vederlagskrav, fordeling av eiendele og om en av ektefellene har bruksrett til boligem som den andre eier.

Juridisk bistand ved skilsmisse

Det kan oppstå en rekke kompliserte, rettslige problemstillinger i tilknytning til en skilsmisse. Ved å la deg bistå av en advokat fra osloadvokatene under skilsmissen sørger du får at du blir i stand til å ta veloverveide valg. Du får belyst dine økonomiske krav, og advokaten vil eventuelt bistå deg med å forfølge kravene dine. Dette kan skje ved utenomrettslige forhandlinger eller en gjennom en domstolsprosess.