Rettshjelpsforsikring

I HVILKE FORSIKRINGER KAN DET VÆRE RETTSHJELPDEKNING?

Rettshjelpsforsikringer er en del av de vanlige tingforsikringer, så som hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring, bil/båtforsikring, reiseforsikring, landbruksforsikring og byggeforsikring.

For spesifikke tingforsikringer som hus/fritidsboligforsikring og bil/båtforsikringer er det kun tvister vedrørende de forsikrede eiendommene eller kjøretøyene som dekkes.

Når det gjelder rettshjelp under innboforsikringen er det tvist som privatperson som dekkes. Dette vil kunne være tvist som følge av personskader, kjøpstvister, tvist om leiekontrakt, tvist om oppfyllelse av kontrakter m.m.

«TVIST»

Utgangspunktet for å få dekning under en rettshjelpsforsikring er at det må være oppstått en tvist. En tvist foreligger når et krav som er fremsatt er bestridt, helt eller delvis. Det er ikke noe krav om skriftlighet, også muntlige avslag medfører tvist. Ved lengre passivitet vil også tvist kunne anses for oppstått.

 UNNTAK

Ikke alle tvister kan kreves dekket under rettshjelpsforsikringen. De vanligste unntak er unntak for arv- og familietvister samt tvister vedrørende yrke/erverv.

For tvist vedrørende fast eiendom, dekkes kun tvist i forbindelse med den eiendom rettshjelpsforsikringen gjelder, og ikke tvist om annen fast eiendom. Unntak fra dette har man i kjøp – og salgsituasjoner hvor reglene er litt annerledes.

MELDEFRIST

Når det er oppstått en tvist og man har kontaktet advokat har man en frist på ett år for å melde kravet under rettshjelpsforsikringen. Dersom man benytter advokat før tvist oppstår regnes ettårsfristen fra tvistetidspunktet, men dersom tvist oppstår før en går til advokat, løper meldefristen fra advokat oppsøkes. Oversitter man denne fristen vil forsikringsselskapet avslå dekning under forsikringen.

FORSIKRINGSSUM

Forsikringssummen varierer noe i de forskjellige forsikringsselskapene, men er vanligvis på kr. 80.000,- eller kr. 100.000,-. Erstatningssummen er allikevel begrenset til det tvisten er verdt for sikrede, det vil si at dersom tvisten gjelder et krav om prisavslag på kr. 50.000,- er også utbetalingene fra forsikringsselskapet begrenset til kr. 50.000,-.

EGENANDEL        

Egenandelen under rettshjelpsforsikringen er fordelt med fast sum, normalt på kr. 3.000 eller kr. 4.000,-, i tillegg til at man må betale 20 % av det overskytende.

AVREGNING

Når du har fått bekreftet dekning under rettshjelpsforsikringen slipper du å forskuttere hele salæret. Advokaten vil normalt fakturere deg for din egenandel og forsikringsselskapet for det resterende.