Hva skal til for å frata foreldreansvaret?

reisekostnader ved samvær

Foreldreansvaret innebærer både en plikt for foreldrene til å stå for barnets omsorg og en rett til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold av ulik art.

Hvem har foreldreansvaret?

Hvem som har foreldreansvaret fremgår av barneloven §§ 34 og 35.

Det angis for det første at foreldre som  er gifte har foreldreansvaret sammen for felles barn. Dersom foreldrene skiller seg eller separeres kan det avtales at foreldreansvaret skal være felles eller at en av dem skal ha foreldreansvaret alene.

Hvor foreldrene ikke er gifte eller bor sammen, er utgangspunktet at moren har foreldreansvaret alene. Foreldre som bor sammen, har videre foreldreansvaret sammen for felles barn.

I tilfelle foreldrene ikke bor sammen, og ikke er gifte, kan det etter avtale gis melding til folkeregistreringsmyndigheten om at de skal ha foreldreansvaret sammen eller at far skal ha foreldreansvaret alene.

Hva skal til for at foreldreansvaret kan fratas?

Foreldreansvaret kan ikke fratas forelderen med mindre det foreligger tungtveiende grunner som tilsier at den ene forelderen bør ha dette alene.

Ved vurderingen av om foreldreansvaret skal fratas vil domstolen ta utgangspunkt i hva som vil være til barnets beste; en konkret vurdering der det enkelte barns interesser og behov står i fokus.

Domstolen vil vurdere om det hefter personlige egenskaper ved forelderen som gjør at vedkommende er uskikket til å utøve foreldreansvar. Det legges videre vekt på graden av konflikt og fastlåsthet i forholdet mellom foreldrene, om barnet har bekymringsfulle reaksjoner etter samvær, om omsorgsforelderens helsemessige situasjon kan gi grunn til å frykte at denne ved et påtvunget samarbeid vil kunne bli satt ut av spill som omsorgsperson for barnet.

Det er et grunnleggende synspunkt at det er et gode for et barn å ha kontakt med begge sine foreldre. Å ha kjennskap til sitt biologiske og kulturelle opphav er en del av barnets identitet og har stor egenverdi. Bare dersom samvær ikke anses å være til barnets beste skal domstolen avgjøre at det ikke skal være samvær.

Osloadvokatene har mange erfarne og dyktige advokater.

Advokat Kjersti Bolstad jobber hovedsakelig med familierett og har erfaring fra saker med vold i nære relasjoner. Hun kan kontaktes på e-post bolstad@advokat.no eller på telefon 905 93 204.